www.foraeldreansvar.dk

www.boerneadvokaten.dk

www.familieretten.dk

Separation og skilsmisse

Separation

Alle ægtefæller har ret til separation, uanset om ægtefællen er enig eller ej. Du kan blive separeret ved at udfylde ansøgning på Statsforvaltningens hjemmeside.

Straks Skilsmisse

Hvis I er enige om skilsmisse, herunder vilkårene, kan I blive skilt straks. Du kan udfylde ansøgning om straks skilsmisse hér.

Skilsmissegrunde

Ægtefæller kan blive skilt uden forudgående separation, hvis mindst en af følgende grunde er aktuelle:

 • 1) Utroskab
 • 2) 2 års adskillelse pga. uoverensstemmelser
 • 3) Vold mod ægtefælle eller barn
 • 4) Bigami
 • 5) Børnebortførelse

Skilsmissevilkår

For at Statsforvaltningen kan udstede separations- og skilsmissebevilling, skal ægtefællerne være enige om skilsmissevilkårene, dvs. 2 ting

 1. Ægtefællebidrag eller ej
 2. Overtagelse af lejebolig

Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige, skal sagen oversendes til retten.
Kontakt mig, hvis du ønsker min hjælp.

Skilsmisse efter separation

Alle ægtefæller har ret til skilsmisse efter 6 mdr. separation.
Du kan udfylde ansøgning om skilsmisse efter separation hér

Gebyr ved separation og skilsmisse

Det koster 900 kr. at søge om separation og skilsmisse, og beløbet skal indbetales til Statsforvaltningen. Det koster således 1.800 kr. i alt, hvis I først skal separeres og derefter skilles.

Hvis I ønsker vilkårsforhandling hos Statsforvaltningen, hvor I kan diskutere, hvem der skal have lejelejligheden, og om der skal betales ægtefællebidrag, så koster det yderligere et gebyr på 1.000 kr.

Retsvirkningerne af separation og skilsmisse

Den dag en af ægtefællerne ansøger om separation eller skilsmisse bliver skæringsdagen for formuefællesskabets ophør (læs mere under bodeling), ligesom ægtefællerne ikke længere er forpligtede til at forsørge hinanden.

Arveretten mellem ægtefællerne ophører, når ægtefællerne separeres og skilles.

Der er 2 forskelle mellem retsvirkningerne af separation og skilsmisse.

 1. Det kræver skilsmisse for at kunne gifte sig igen.
 2. En separation bortfalder, hvis ægtefællerne genoptager samlivet, i modsætning til fraskilte ægtefæller, som er nødt til at gifte sig igen, hvis de fortryder skilsmissen.

Registrerede partnere

Reglerne vedrørende separation, skilsmisse, bodeling, arv og forældreansvar (efter stedbarnsadoption) gælder både for ægtefæller og registrerede partnere.
Læs derfor under de respektive emner.

Bodeling

Bodeling (fælleseje)

Ægtefæller, som ikke har oprettet ægtepagt, har formuefællesskab, også kaldet fælleseje. Fælleseje betyder, at når ægteskabet opløses ved separation/skilsmisse eller død, så skal ægtefællerne dele nettooverskuddet (formue fratrukket gæld). Hvis ægtefællerne hver især har større gæld end formue, så hæfter hver ægtefælle for deres egen gæld.

Hvad indgår i bodelingen?

Som udgangspunkt indgår alt fælleseje i bodelingen, dog ikke visse personlige rettigheder, som f.eks. rimelige pensionsordninger, personskadeerstatning og visse personlige ejendele.

Alt, hvad I ejede inden I indgik ægteskab, arv og gaver indgår i bodelingen, med mindre det er gjort til særeje.

Skilsmisseskøde

Det koster pt. 1.660 kr. i tinglysningsafgift at overskøde ægtefællers fælles ejendom til den ene part, og det er alene nødvendigt at udfærdige en overdragelseserklæring, som kaldes et skilsmisseskøde.

Bodeling ved advokat

Jeg, advokat Marita S. Hinge, kan hjælpe dig med din bodeling, herunder rådgive om gældende lovgivning og praksis, og fordele og ulemper ved forskellige forligsløsninger.

Advokater må ikke repræsentere parter med modstridende interesser, og I er derfor nødt til at kontakte hver jeres advokat, også selvom I mener at være enige om bodelingen.

Offentligt skifte

Det er muligt at bede skifteretten om hjælp til deling af fællesbo efter separation og skilsmisse. Du kan læse mere om, hvordan det foregår, og hvad et offentligt skifte koster her.

Marita S. Hinge

Advokat (L)

Gratis vurdering af din sag

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?

Ring 86 12 34 99 eller e-mail: msh@advohus.dk

Ugifte samlevende

Bodeling – ingen fælleseje

Ugifte samlevende har ikke formuefællesskab/fælleseje som ægtefæller, og de får det heller aldrig, uanset hvor længe parret lever sammen. Der er således ingen bodeling, da hver part blot tager sine egne ting med sig ved samlivsophævelse. Det afgørende er derfor, hvem der har betalt for tingene, dvs. hvem har kvitteringen, står på skødet/registreringsattesten/købsaftalen/lånet osv.

Sameje

Det kaldes sameje, hvis ugifte samlevende i fællesskab køber og betaler en ejendom, bil eller et andet aktiv. Det afgørende for, om der er tale om sameje, er, at begge parter skal have bidraget med betalingen ved købet, og begges navne skal stå på skøde, registreringsattest, kvittering mv.

Uenighed om der er sameje eller ej, kan afgøres ved retssag.

Arv

Der er ingen automatisk arveret mellem ugifte samlevende, uanset hvor mange år I har levet sammen. I er derfor nødt til at oprette testamente, hvis I ønsker at arve hinanden.

Læs mere om testamenter her.

Pensioner og livsforsikringer

Hvis I har levet på samme folkeregisteradresse i 2 år, og eller har/har haft/venter fælles barn, så bliver I “nærmeste pårørende” som begunstiget i samleverens pensionsopsparinger og livsforsikringer oprettet efter 1. januar 2008. I har også mulighed for selv at ændre begunstigelsesklausulen ved at kontakte jeres pensions- eller forsikringsselskab.

Krydslivsforsikring

Ugifte samlevende kan med fordel oprette krydslivsforsikringer, dvs. tegne livsforsikring på samleveren. Fordelene er, at krydslivsforsikringen tilhører den længstlevende samlever, og livsforsikringen indgår derfor ikke i den afdødes dødsbo, ligesom der heller ikke skal betales boafgift (tidl. kaldet arveafgift). I kan tegne krydslivsforsikring ved jeres bank eller forsikringsselskab.

Samejeoverenskomst

Hvis I som ugifte samlevende foretager større økonomiske investeringer sammen, f.eks. køber et hus eller en ny bil, så bør I oprette en samejeoverenskomst.
En samejeoverenskomst er en aftale, som beskriver, hvad der skal ske med f.eks. huset eller bilen, hvis I ophæver samlivet. Det bør fremgå: hvilket beløb I hver især betalte ved købet og hvordan en salgssum skal fordeles, hvem der skal vurdere værdien, hvem der skal have lov til at overtage huset/bilen.

Arv

Hvis du ikke opretter testamente, så vil arven efter dig blive fordelt efter arveloven LOV nr 515 af 06/06/2007.

Hvis du har børn eller ægtefælle, så er de tvangsarvinger, og vil hver arve halvdelen af arven efter dig, med mindre du opretter testamente.
Hvis du ikke er gift, så arver dine børn efter dig, og hvis du ikke har børn, så arver dine forældre. Ugifte samlevende arver kun efter hinanden, hvis der er oprettet testamente.
Hvis du hverken har ægtefælle, børn, forældre, søskende, bedsteforældre eller onkler og tanter, så arver staten efter dig.

Følgende personer bør som hovedregel oprette testamente:

 • Enlige uden børn
 • Ugifte samlevende
 • Ægtefæller med børn fra tidligere forhold (særbørn)
 • Hvis den ene ægtefælle er insolvent
 • Hvis den ene ægtefælle driver risikobetonet virksomhed

Der er 500.000 danskere, som burde have oprettet testamente. Er du en af dem?

Kontakt mig og hør nærmere

Advokat Marita Susanna Hinge

Tlf. 86 12 34 99  |  E-mail: msh@advohus.dk

Testamente

Der findes flere former for testamente: vidnetestamente, nødtestamente, indbotestamente, børnetestamente og notartestamente. Advokater udfærdiger som udgangspunkt altid notartestamenter, da det er det sikreste. Det koster 300 kr. i retsgebyr at underskrive et testamente ved notaren.

Testamenter skal overholde visse formkrav og indholdskrav, ellers kan testamentet blive ugyldigt.

Der er mange muligheder, når du skal have oprettet testamente, og testamentet skal udfærdiges i forhold til dine behov og ønsker.

Særeje/ægtepagt

Særeje betyder, at aktivet/formuen ikke skal indgå i ægtefællers formuefællesskab, og aktivet/formuen skal derfor ikke skal deles ved separation/skilsmisse og død. Særeje kan etableres på 3. forskellige måder: ved gave, ved testamente og ved ægtepagt.

Særeje ved ægtepagt

Ægtefæller har som udgangspunkt formuefællesskab, og skal derfor dele nettooverskud ved separation, skilsmisse og død. Hvis ægtefællerne ikke ønsker formuefællesskab, også kaldet fælleseje, så er ægtefællerne nødt til at oprette særeje ved ægtepagt.

Ægtepagter kan både oprettes før og efter indgåelse af ægteskab. Ægtepagter kan indeholde enkelte aktiver, f.eks. en virksomhed, eller hele formuen.
Det er også muligt at oprette ægtepagt, hvor det bestemmes, at visse pensioner skal deles ved separation og skilsmisse.
Ægtepagter skal tinglyses i den digitale tinglysning for at få gyldighed. Tinglysningsafgiften koster som udg.pkt. 1.660 kr.

Henset til skilsmisseprocenten på 54% samt konsekvenserne ved død, bør følgende altid overveje ægtepagt:

 • Hvis der ved indgåelse af ægteskab er stor forskel på parternes formue
 • Hvis den ene ægtefælle er insolvent
 • Hvis den ene ægtefælle driver risikobetonet virksomhed.

Særejeformer

Der er mange former for særeje; skilsmissesæreje, fuldstændig særeje, kombinationssæreje, genstandsbestemt særeje, nedtrapningssæreje, brøkdelssæreje og sumsæreje.

Valget af særeje afhænger af ønsker og behov, samt formålet med særejet.

Kontakt mig og hør nærmere

Tlf: 86 12 34 99

E-mail: msh@advohus.dk

Særeje ved gave

Senest samtidig med overrækkelsen af gaven skal bestemmelsen om, at gaven skal være modtagerens særeje oplyses. Af bevismæssige grunde bør det bestemmes i et gavebrev.

Særeje ved arv/testamente

Det er muligt i et testamente at beslutte, at arvingens arv skal være særeje, og derfor ikke skal deles ved separation, skilsmisse og død. Læs mere under testamenter.

Familietjek

Har du styr på juraen, hvis/når

 • du bliver skilt/I går fra hinanden
 • din ægtefælle eller kæreste dør
 • du selv dør
 • du skal giftes
 • du skal vælge mellem ægteskab eller ugift samliv.

Book et “Familietjek” på tlf. 87 30 40 21 og få gennemgået juraen, som er relevant for dig og dine nærmeste.

Forældremyndighed

Reglerne om forældremyndighed fremgår af forældreansvarsloven LBK nr. 1820 af 23/12/2015 .
Alle forældremyndighedssager starter i Statsforvaltningen. Du starter en forældremyndighedssag ved at udfylde en ansøgning på Statsforvaltningens hjemmeside.

Jeg, advokat Marita S. Hinge, er specialist i forældreansvarssager herunder vedrørende forældremyndighed.

Du kan læse meget mere om forældremyndighed, barnets bopæl, møder på Statsforvaltningen, retssager, børnesamtaler mv. på www.foraeldreansvar.dk

Barnetsbopæl

Reglerne om barnets bopæl fremgår af forældreansvarsloven LBK nr. 1820 af 23/12/2015 .
Alle bopælssager starter i Statsforvaltningen. Du starter en bopælssag ved at udfylde en ansøgning på Statsforvaltningens hjemmeside.

Jeg, advokat Marita S. Hinge, er specialist i forældreansvarssager herunder vedrørende barnets bopæl.

Du kan læse meget mere om barnets bopæl, møder på Statsforvaltningen, retssager, børnesamtaler mv. på www.foraeldreansvar.dk

Kontakt mig, advokat Marita S. Hinge tlf. 86 12 34 99 og få en gratis vurdering af din sag

Fri proces og retshjælp

Retshjælpsforsikring

Hvis du har en retshjælpsforsikring igennem din familieforsikring/indboforsikring, så dækker denne ofte retssager om barnets bopæl, men ikke forældremyndighedssager, samværssager, skilsmissesager eller bodelingssager.

Retshjælpsforsikringen dækker først fra det tidspunkt retten har modtaget bopælssagen. Hvis du opfylder betingelserne for fri proces, så skal du ikke betale selvrisikoen på typisk 2.500 kr

Hvis du har en retshjælpsforsikring, så skal advokaten altid søge om retshjælpsdækning inden der evt. søges om fri proces ved retten eller Civilstyrelsen.

Fri proces

Fri proces betyder, at Statskassen betaler sagens omkostninger, herunder advokatens salær.

Hvis du bliver involveret i en retssag vedrørende separation, skilsmisse, arv, bopæl, forældremyndighed, eller offentligt skifte som følge af separation og skilsmisse, så er det muligt at ansøge om fri proces, hvis betingelserne er opfyldt. Der gælder særlige regler om fri proces ved offentligt skifte, se hér.

Det er ikke muligt at få fri proces til advokatrådgivning, eller imens en sag verserer ved en offentlig myndighed f.eks. Statsforvaltningen eller kommunen.

Betingelserne for at opnå fri proces ved Civilstyrelsen er, at der skal være overvejende sandsynlighed for at få medhold i sagen, og ansøgerens indkomstgrundlag skal opfylde de økonomiske betingelser.

I 2017 anvendes årsopgørelsen 2015 fra SKAT og den maksimale årsindkomst for samlevende må højest være 400.000 kr. og for enlige 315.000 kr.  For hvert hjemmeboende barn, stedbarn eller plejebarn forhøjes indkomstgrænsen med 55.000 kr.

I forældremyndighedssager og sager om barnets bopæl kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige også anvendes.

Samvær

Reglerne om samvær fremgår af forældreansvarsloven LBK nr. 1820 af 23/12/2015 og Ankestyrelsens vejledning om samvær.

Statsforvaltningen træffer afgørelse om samvær, hvis forældre ikke selv kan blive enige om samvær. Du kan søge Statsforvaltningen om fastsættelse af samvær hér.

Jeg, advokat Marita S. Hinge, er specialist i forældreansvarssager herunder vedrørende samvær. Kontakt mig på tlf. 87 30 40 21, hvis du har brug for rådgivning om samvær, eller hvis du ønsker at jeg skal tage med dig til møde i Statsforvaltningen Aarhus.

Du kan læse meget mere om samvær, tvangsfuldbyrdelse af samvær, møder på Statsforvaltningen, forældremyndighed, retssager, børnesamtaler mv. på www.foraeldreansvar.dk.

Tvangsfjernelse

Hvis et barns sundhed og udvikling er i alvorlig fare pga. omsorgssvigt, overgreb eller barnets egne forhold, kan barnet blive tvangsfjernet fra hjemmet, og skal således bo ved en plejefamilie eller på en institution.

Det er kommunernes Børn og Unge-udvalg, som træffer afgørelse i sager om anbringelse af børn udenfor hjemmet. Afgørelserne fra Børn og Unge-udvalgene kan påklages til Ankestyrelsen, og Ankestyrelsens afgørelser kan indbringes for retten.

Forældre og børn over 12 år har i tvangsfjernelsessager ret deres egen advokat, som kommunen skal betale for. Du kan læse meget mere om tvangsfjernelser på www.boerneadvokaten.dk

Mediation/konfliktmægling

Jeg, advokat Marita S. Hinge, er uddannet Mediator, dvs. konfliktmægler.

Mediation betyder alternativ konfliktmægling, hvor mediator hjælper parter i konflikt igennem en proces, således at parterne selv finder løsninger på konflikterne. De fleste former for konflikter er egnet til konfliktmægling, både konflikter i erhvervslivet, familielivet, forældresamarbejde, arbejdsrelationer, naborelationer m.fl. Deltagelse i Mediation forudsætter frivillighed og fortrolighed.

Gratis foredrag

Jeg, advokat Marita S. Hinge, har igennem de sidste 10 år afholdt adskillige familieretlige foredrag om alt fra forældreansvarsloven, børn og skilsmisser, skilsmisser & bodeling, og arv & testamenter.

Hvis din virksomhed, din arbejdsplads, din forening, din klub er interesseret i et gratis familieretligt foredrag, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 86 12 34 99 eller sekretær Betina Christensen på tlf. 87 30 40 21 og høre nærmere.

Gratis vurdering af din sag

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?
Ring 86 12 34 99 eller e-mail: msh@advohus.dk